Free download pioneer deh-1950g technical manual

<i>Download</i> <i>pioneer</i> deh x1710ub deh x1750ub deh x1790ub crt5565 pdf.

Download pioneer deh x1710ub deh x1750ub deh x1790ub crt5565 pdf. WMA/MP3 Players ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍÍØ»¡Ã³ USB DEH-P4950MP ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ WMA/MP3/AAC/CD DEH-P3950MP ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ WMA/MP3/CD BMX (Bitmetric Equalizer)* IP-BUS IN IP-BUS OUT ÃٻẺ¡ÒúպÍÑ´àÊÕ§ઋ¹ MP3 áÅÐ WMA ÁÕâÍ¡ÒÊ㹡ÒÃàÊÕÂÊÁ´ØÅã¹Â‹Ò¹àÊÕ§ÊÙ§ â´Â੾ÒÐ㹪‹Ç§¡Òúѹ·Ö¡àÊÕ§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁࢌÁµèÓ Ãкº BMX (Bitmetric Equalizer) ¢Í§ä¾âÍà¹ÕÂèЪ‹Çª´àªÂã¹Ê‹Ç¹¹Õéâ´Â¡ÒÃà¾ÔèÁ¡ÓÅѧã¹Â‹Ò¹¤ÇÒÁÕèÊÙ§à¾×èͤÇÒÁŧµÑÇ ã¹·Ø¡àÊÕ§à¾Å§ CD-UB100 USB à¾×èÍÅ´»˜−ËҢͧ¡ÒÃÊÙ−àÊÕ¾Åѧ§Ò¹ÀÒÂã¹ÀÒ¤¢ÂÒ à¤Ã×èͧàÅ‹¹ä¾âÍà¹ÕÂÃä´ŒµÔ´µÑé§Ç§¨Ã MOSFET ·ÕèÁÕ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃãËŒ¡ÓÅѧ¢ÑºÊÙ§ÊǾ 50W x 4 ᪹á¹Å ¡ÓÅѧ¢Ñº·ÕèÊÙ§Ö§ 50W µ‹Í᪹á¹Å¹Ñé¹ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ㪌 ÊÒÂ俤سÀÒ¾ÊÙ§·Õè·Ó¨Ò¡ OFC (oxygen-free copper) ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ôì¢Í§·Í§á´§Ö§ 99.99% ·Õè·ÓãËŒ ÁÕ¤ÇÒÁµŒÒ¹·Ò¹ÀÒÂã¹µèÓ ´Ñ§¹Ñ鹨֧ÊÒÁÒÃÅ´¡ÒÃÊÙ−àÊÕ • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í USB ¼‹Ò¹ USB adapter • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í i Pod ¼‹Ò¹ i Pod adapter • BMX (Bitmetric Equalizer) • EEQ - 3-band parametric equalizer • »†ØÁ Rotary Volume • Direct Sub Drive • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 3 ªǾ (ÅÓ⾧¤‹Ù˹ŒÒ ËÅѧ «ÑºÇÙ¿à¿ÍÃ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹ËÅѧ) • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í USB ¼‹Ò¹ USB adapter • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í i Pod ¼‹Ò¹ i Pod adapter • BMX (Bitmetric Equalizer) • EEQ - 3-band parametric equalizer • »†ØÁ Rotary Volume • Direct Sub Drive • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 2 ªǾ (ÅÓ⾧¤‹Ù˹ŒÒ/ËÅѧ «ÑºÇÙ¿à¿ÍÃ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ) ÀÒ¤¢ÂÒ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ MOSFET 50W x 4 ᪹á¹Å ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í¼‹Ò¹·Ò§ AUX-in ã¹à¤Ã×èͧàÅ‹¹¢Í§ä¾âÍà¹ÕÂÃã¹Ã‹Ø¹ãËÁ‹Å‹ÒÊǾ ¹Õé ä´ŒÁÕª‹Í§µ‹Í AUX-In ÁҾÌÍÁ¡ÑºµÑÇà¤Ã×èͧà¾×èÍ·Ó¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í¡Ñº à¤Ã×èͧàÅ‹¹´Ô¨ÔµÍÅ¢¹Ò´¾¡¾ÒËÃ×ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ ઋ¹ã¹Ã‹Ø¹ DEH-3950MP, DEH-2950MP áÅÐ DEH-1950G Preset Equalizer 5 âËÁ´ ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡ Preset Equalizer ¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 5 âËÁ´ (Super Bass/Powerful/Natural/Vocal/Flat) à¾Õ§¡Òá´àÅ×Í¡¨Ò¡»†ØÁ EQ ã¹áµ‹ÅÐâËÁ´ boosts bass áÅЪ‹Ç§¡ÒÃàÅ‹¹àÊÕ§¤ÇÒÁÕèÊ٧䴌١»ÃѺµÑé§ ãËŒÁÕÃٻẺ·ÕèŧµÑǡѺᵋÅÐá¹Ç´¹µÃÕÍ‹ҧ·ÕèÊǾ Preset Equalizer Ẻ»ÃѺµÑ駴ŒÇµ¹àͧ 2 âËÁ´ ÊÌҧáÅкѹ·Ö¡ÃٻẺ Equalizer ·Ñé§ÅѡɳТͧàÊÕ§ ÁÔµÔ áÅСÒüÊÁ¼ÊÒ¹µ‹Ò§æ µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òà â´Â Custom-1 ÊÒÁÒè´¨Ó¡ÒûÃѺᵋ§¢Í§áµ‹ÅÐáËÅ‹§¡Óà¹Ô´ ·Õè㪌 7-band dital equalizer 㹡ÒûÃѺµÑé§áÅÐâËÁ´ Custom-2 ÊÒÁÒúѹ·Ö¡¤‹Ò·ÕèÁÒ¨Ò¡¡ÒûÃѺᵋ§âËÁ´ Flat ´ŒÇ 7-band dital equalizer ã¹·Ø¡áËÅ‹§¡Óà¹Ô´ Preset Equalizer Ẻ»ÃѺµÑ駴ŒÇµ¹àͧ 1 âËÁ´ ¡ÒûÃѺᵋ§ Equalizer ´ŒÇµ¹àͧã¹à¤Ã×èͧàÅ‹¹¢Í§ä¾âÍà¹ÕÂùÑé¹·ÓãËŒÊÒÁÒÃÊÌҧ ÃٻẺàÊÕ§䴌Í‹ҧ·Õ赌ͧ¡ÒÃÍ‹ҧ᷌¨ÃÔ§ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ÅѡɳТͧàÊÕ§ ÁÔµÔËÃ×Í ¡ÒüÊÁ¼ÊÒ¹¢Í§´¹µÃÕ ã¹âËÁ´¹ÕéÊÒÁÒè´¨Ó¡Òúѹ·Ö¡¡ÒûÃѺᵋ§´ŒÇ 3-band parametric equalizer 㹡ÒûÃѺµÑ駢ͧᵋÅÐáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ 5-mode preset equalizer Custom preset equalizer 2 2 1 1 1 1 1 7-band dital graphic equalizer • BMX1 : à¾×èÍ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÇÒÁªÑ´ãÊáÅФÇÒÁÅÖ¡¢Í§àÊÕ§ ÃÇÁÖ§ÊÑÁ¼ÑÊ·ÕèÁÕµ‹Í 3-band parametric equalizer ºÃÃÂÒ¡ÒÊâ´ÂÃͺ 2-way crossover : HPF/LPF Bass Boost • BMX1 : à¾×èÍà¾ÔèÁ¤Ø³ÀÒ¾àÊÕ§·Õè´Õ¢Ö鹨ҡ BMX1 (à¾ÔèÁÃдѺàÊÕ§ã¹Â‹Ò¹ ¾Åѧ§Ò¹·Õè¡ÅÒÂ໚¹¤ÇÒÁÌ͹㹠IC ªÔ¾ ä´ŒÁÒ¡¢Öé¹·ÓãËŒ Selectable loudness 3 3 3 3 3 2 2 6 *ÊÒÁÒÃ㪌§Ò¹ä´Œ·Ø¡Ã‹Ø¹Â¡àÇŒ¹ DEH-1950G Selectable FIE (Front Image Enhancer) 7 ÊÒÁÒ䧤سÀÒ¾àÊÕ§·Õè´Õä´Œ´Ñ§µŒ¹©ºÑº Portable Media Players Orinal Cable Mini-B (cm) Portable Media Players USB memory decive DEH-2950MP • BMX (Bitmetric Equalizer) • »†ØÁ Rotary Volume • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 1 ªǾ (ÅÓ⾧¤‹ÙËÅѧ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ) *ã¹Ã‹Ø¹ DEH-2950MP áÅÐ DEH-1950G ¨Ð໚¹âËÁ´ Dynamic/Powerful/Natural/Vocal/Flat *âËÁ´ Flat Âѧ¤§à»ç¹àª‹¹à´ÔÁËÅѧ¨Ò¡¡ÒûÃѺᵋ§ Equalization Curve *ã¹Ã‹Ø¹ DEH-2950MP áÅÐ DEH-1950G ¨Ð໚¹ Bass/mid/treble equalizer ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ WMA/MP3/CD DEH-P7950UB DEH-2950MPV *ÊÒÁÒÃàÅ‹¹á¼‹¹ VCD ä´Œ DEH-P6950IB DEH-1950G 2-Way Crossover (HPF/LPF) ã¹à¤Ã×èͧàÅ‹¹ã¹Ã‹Ø¹·ÕèÊÙ§¢Ö鹨ÐÁդسÊÁºÑµÔ¢Í§ EEQ ·ÕèÁÒ¡¡Ç‹Ò â´ÂÊÒÁÒà àÅ×Í¡¡Òÿ˜§¼‹Ò¹ HPF (Hh Pass Filter) ËÃ×Í LPF (Low Pass Filter) «Öè§à»ÃÕº àÊÁ×͹¡ÒÃÊ‹§ÊÑ−−Ò³àÊÕ§¼‹Ò¹áÍÁ»ÃÔä¿àÍÍÃËÃ×Í separate crossover ÊÓËÃѺ ¡ÒäǺ¤ØÁÃкº·Õ觋Ò¢Öé¹ â´Â੾ÒÐã¹Â‹Ò¤ÇÒÁÕèµèÓ ¡ÒÃàÅ×Í¡ÃдѺ¤ÇÒÁ´Ñ§ 3 âËÁ´ ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡ä´Œ¨Ò¡ 3 âËÁ´ (Hh/Mid/Low) à¾×èÍ»ÃѺÃдѺàÊÕ§ãˌ䴌ÂÔ¹ªÑ´à¨¹ 㹡óբͧàÊÕ§à¤Ã×èͧ¹µ´Ñ§¡Ç‹ÒàÊÕ§ÀÒÂã¹ËŒÍ§â´ÂÊÒà ¡ÒÃàÅ×Í¡ÃдѺ¤ÇÒÁ´Ñ§ 2 âËÁ´ ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡ Hh ËÃ×Í Low à¾×èÍà¾ÔèÁÃдѺàÊÕ§ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃú¡Ç¹ ¨Ò¡àÊÕ§ÀÒ¹͡ˌͧâ´ÂÊÒà FIE (Front Image Enhancer) à¾ÔèÁÁÔµÔàÊÕ§·Ò§´ŒÒ¹Ë¹ŒÒâ´ÂäÁ‹àÊÕÂÊÁ´ØÅàÊÕ§àºÊ¨Ò¡ÅÓ⾧´ŒÒ¹ËÅѧ «Öè§ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡»ÃѺᵋ§ä´Œ¨Ò¡ 3 àͿ࿤ DEH-P5950IB Single CD Player ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ CD • »†ØÁ Rotary Volume • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 1 ªǾ (´ŒÒ¹ËÅѧ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ) DEH-P4950MP DEH-P3950MP DEH-2950MP DEH-1950GV *ÊÒÁÒÃàÅ‹¹á¼‹¹ VCD ä´Œ DEH-1950G WMA/MP3 Players Single-CD Player Power Amplifiers Subwoofer Speakers Specifications & Comparison Specifications & Comparison 8 Head Units Feature Comparison DEH-P7950UB DEH-P6950IB DEH-P5950IB WMA/MP3 Players DEH-P4950MP DEH-P3950MP DEH-2950MP MULTI-CD CONTROL Scan (disc/track) CD pause Repeat M/D/T/I D/T/I D/T/I M/D/T/I M/D/T/I Random play Disc title memory (100 titles) (1) C D Text M/D/I M/D/I M/D/I M/D/I M/D/I List search (2) D ital compression D/T D/T D/T (2) D ynamic bass emphasis ITS (Instant Track Selection) CD PLAYER CD-R/RW playback WMA (Windows Media Audio) playback with WMA Tag MP3 playback with ID3 Tag i Tunes® AAC playback WAV file playback Folder/file list search (CD-ROM) 1-bit D/A Converters with 8× oversampling dital filter Track scan CD pause Repeat (CD-DA: disc/track, CD-ROM: file/folder) Random play Disc title memory (48 titles) CD Text List search Dital compression BMX (Bitmetric Equalizer) TUNER S upertuner® D IIID D IIID D IIID D IIID D IIID D IIID D IIID BSM (Best Stations Memory) Local seek tuning 24-station (18 FM/6 AM) presets 9 k/10 k Hz AM channel spacing switch AUDIO M OSFET 50 W × 4 (max.) 3 RCA pre-outs Front Rear Subwoofer 2 RCA pre-outs Front Rear/Front Subwoofer (selectable) RCA pre-out Rear Hh-voltage pre-out (V) 4 4 5-mode equalizer 3-band parametric equalizer Direct Sub Drive Subwoofer control Fader Electronic volume/balance controls Tone control SLA (Source level adjuster) Spectrum analyzer Level indicator Cellular mute GENERAL Rotary Commander P RM P RM P V P V P V P B/M/T V P B/M/T V Wireless remote controller 10 10 C C C C Face type Detachable Face Security Clock A E F E F P P P P Dot-matrix OEL (Organic EL) display Segmented OEL (Organic EL) display LCD display Adjustment System control terminal Multi-language display (English/Spanish/Portuguese) Source CD control (External unit control) Source TV control (analog tuner control) Source DVD control PB B PB B E MC E W E W E W E USB direct i Pod® direct connection i Pod® adapter ready E E USB adapter ready E E I P-Bus Bluetooth® adapter ready E E External unit control via IP-Bus AUX-in (with optional CD-RB10 and CD-RB20) Direct AUX-in 2 R 2 R 2 R 2 R 2 F F F (1) Requires use of CD text-ready Multi-CD player. In most sites in the market, a variable amount between

Download pioneer deh x1710ub deh x1750ub deh x1790ub crt5565 pdf. WMA/MP3 Players ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍÍØ»¡Ã³ USB DEH-P4950MP ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ WMA/MP3/AAC/CD DEH-P3950MP ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ WMA/MP3/CD BMX (Bitmetric Equalizer)* IP-BUS IN IP-BUS OUT ÃٻẺ¡ÒúպÍÑ´àÊÕ§ઋ¹ MP3 áÅÐ WMA ÁÕâÍ¡ÒÊ㹡ÒÃàÊÕÂÊÁ´ØÅã¹Â‹Ò¹àÊÕ§ÊÙ§ â´Â੾ÒÐ㹪‹Ç§¡Òúѹ·Ö¡àÊÕ§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁࢌÁµèÓ Ãкº BMX (Bitmetric Equalizer) ¢Í§ä¾âÍà¹ÕÂèЪ‹Çª´àªÂã¹Ê‹Ç¹¹Õéâ´Â¡ÒÃà¾ÔèÁ¡ÓÅѧã¹Â‹Ò¹¤ÇÒÁÕèÊÙ§à¾×èͤÇÒÁŧµÑÇ ã¹·Ø¡àÊÕ§à¾Å§ CD-UB100 USB à¾×èÍÅ´»˜−ËҢͧ¡ÒÃÊÙ−àÊÕ¾Åѧ§Ò¹ÀÒÂã¹ÀÒ¤¢ÂÒ à¤Ã×èͧàÅ‹¹ä¾âÍà¹ÕÂÃä´ŒµÔ´µÑé§Ç§¨Ã MOSFET ·ÕèÁÕ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃãËŒ¡ÓÅѧ¢ÑºÊÙ§ÊǾ 50W x 4 ᪹á¹Å ¡ÓÅѧ¢Ñº·ÕèÊÙ§Ö§ 50W µ‹Í᪹á¹Å¹Ñé¹ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ㪌 ÊÒÂ俤سÀÒ¾ÊÙ§·Õè·Ó¨Ò¡ OFC (oxygen-free copper) ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ôì¢Í§·Í§á´§Ö§ 99.99% ·Õè·ÓãËŒ ÁÕ¤ÇÒÁµŒÒ¹·Ò¹ÀÒÂã¹µèÓ ´Ñ§¹Ñ鹨֧ÊÒÁÒÃÅ´¡ÒÃÊÙ−àÊÕ • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í USB ¼‹Ò¹ USB adapter • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í i Pod ¼‹Ò¹ i Pod adapter • BMX (Bitmetric Equalizer) • EEQ - 3-band parametric equalizer • »†ØÁ Rotary Volume • Direct Sub Drive • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 3 ªǾ (ÅÓ⾧¤‹Ù˹ŒÒ ËÅѧ «ÑºÇÙ¿à¿ÍÃ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹ËÅѧ) • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í USB ¼‹Ò¹ USB adapter • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í i Pod ¼‹Ò¹ i Pod adapter • BMX (Bitmetric Equalizer) • EEQ - 3-band parametric equalizer • »†ØÁ Rotary Volume • Direct Sub Drive • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 2 ªǾ (ÅÓ⾧¤‹Ù˹ŒÒ/ËÅѧ «ÑºÇÙ¿à¿ÍÃ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ) ÀÒ¤¢ÂÒ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ MOSFET 50W x 4 ᪹á¹Å ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í¼‹Ò¹·Ò§ AUX-in ã¹à¤Ã×èͧàÅ‹¹¢Í§ä¾âÍà¹ÕÂÃã¹Ã‹Ø¹ãËÁ‹Å‹ÒÊǾ ¹Õé ä´ŒÁÕª‹Í§µ‹Í AUX-In ÁҾÌÍÁ¡ÑºµÑÇà¤Ã×èͧà¾×èÍ·Ó¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í¡Ñº à¤Ã×èͧàÅ‹¹´Ô¨ÔµÍÅ¢¹Ò´¾¡¾ÒËÃ×ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ ઋ¹ã¹Ã‹Ø¹ DEH-3950MP, DEH-2950MP áÅÐ DEH-1950G Preset Equalizer 5 âËÁ´ ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡ Preset Equalizer ¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 5 âËÁ´ (Super Bass/Powerful/Natural/Vocal/Flat) à¾Õ§¡Òá´àÅ×Í¡¨Ò¡»†ØÁ EQ ã¹áµ‹ÅÐâËÁ´ boosts bass áÅЪ‹Ç§¡ÒÃàÅ‹¹àÊÕ§¤ÇÒÁÕèÊ٧䴌١»ÃѺµÑé§ ãËŒÁÕÃٻẺ·ÕèŧµÑǡѺᵋÅÐá¹Ç´¹µÃÕÍ‹ҧ·ÕèÊǾ Preset Equalizer Ẻ»ÃѺµÑ駴ŒÇµ¹àͧ 2 âËÁ´ ÊÌҧáÅкѹ·Ö¡ÃٻẺ Equalizer ·Ñé§ÅѡɳТͧàÊÕ§ ÁÔµÔ áÅСÒüÊÁ¼ÊÒ¹µ‹Ò§æ µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òà â´Â Custom-1 ÊÒÁÒè´¨Ó¡ÒûÃѺᵋ§¢Í§áµ‹ÅÐáËÅ‹§¡Óà¹Ô´ ·Õè㪌 7-band dital equalizer 㹡ÒûÃѺµÑé§áÅÐâËÁ´ Custom-2 ÊÒÁÒúѹ·Ö¡¤‹Ò·ÕèÁÒ¨Ò¡¡ÒûÃѺᵋ§âËÁ´ Flat ´ŒÇ 7-band dital equalizer ã¹·Ø¡áËÅ‹§¡Óà¹Ô´ Preset Equalizer Ẻ»ÃѺµÑ駴ŒÇµ¹àͧ 1 âËÁ´ ¡ÒûÃѺᵋ§ Equalizer ´ŒÇµ¹àͧã¹à¤Ã×èͧàÅ‹¹¢Í§ä¾âÍà¹ÕÂùÑé¹·ÓãËŒÊÒÁÒÃÊÌҧ ÃٻẺàÊÕ§䴌Í‹ҧ·Õ赌ͧ¡ÒÃÍ‹ҧ᷌¨ÃÔ§ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ÅѡɳТͧàÊÕ§ ÁÔµÔËÃ×Í ¡ÒüÊÁ¼ÊÒ¹¢Í§´¹µÃÕ ã¹âËÁ´¹ÕéÊÒÁÒè´¨Ó¡Òúѹ·Ö¡¡ÒûÃѺᵋ§´ŒÇ 3-band parametric equalizer 㹡ÒûÃѺµÑ駢ͧᵋÅÐáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ 5-mode preset equalizer Custom preset equalizer 2 2 1 1 1 1 1 7-band dital graphic equalizer • BMX1 : à¾×èÍ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÇÒÁªÑ´ãÊáÅФÇÒÁÅÖ¡¢Í§àÊÕ§ ÃÇÁÖ§ÊÑÁ¼ÑÊ·ÕèÁÕµ‹Í 3-band parametric equalizer ºÃÃÂÒ¡ÒÊâ´ÂÃͺ 2-way crossover : HPF/LPF Bass Boost • BMX1 : à¾×èÍà¾ÔèÁ¤Ø³ÀÒ¾àÊÕ§·Õè´Õ¢Ö鹨ҡ BMX1 (à¾ÔèÁÃдѺàÊÕ§ã¹Â‹Ò¹ ¾Åѧ§Ò¹·Õè¡ÅÒÂ໚¹¤ÇÒÁÌ͹㹠IC ªÔ¾ ä´ŒÁÒ¡¢Öé¹·ÓãËŒ Selectable loudness 3 3 3 3 3 2 2 6 *ÊÒÁÒÃ㪌§Ò¹ä´Œ·Ø¡Ã‹Ø¹Â¡àÇŒ¹ DEH-1950G Selectable FIE (Front Image Enhancer) 7 ÊÒÁÒ䧤سÀÒ¾àÊÕ§·Õè´Õä´Œ´Ñ§µŒ¹©ºÑº Portable Media Players Orinal Cable Mini-B (cm) Portable Media Players USB memory decive DEH-2950MP • BMX (Bitmetric Equalizer) • »†ØÁ Rotary Volume • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 1 ªǾ (ÅÓ⾧¤‹ÙËÅѧ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ) *ã¹Ã‹Ø¹ DEH-2950MP áÅÐ DEH-1950G ¨Ð໚¹âËÁ´ Dynamic/Powerful/Natural/Vocal/Flat *âËÁ´ Flat Âѧ¤§à»ç¹àª‹¹à´ÔÁËÅѧ¨Ò¡¡ÒûÃѺᵋ§ Equalization Curve *ã¹Ã‹Ø¹ DEH-2950MP áÅÐ DEH-1950G ¨Ð໚¹ Bass/mid/treble equalizer ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ WMA/MP3/CD DEH-P7950UB DEH-2950MPV *ÊÒÁÒÃàÅ‹¹á¼‹¹ VCD ä´Œ DEH-P6950IB DEH-1950G 2-Way Crossover (HPF/LPF) ã¹à¤Ã×èͧàÅ‹¹ã¹Ã‹Ø¹·ÕèÊÙ§¢Ö鹨ÐÁդسÊÁºÑµÔ¢Í§ EEQ ·ÕèÁÒ¡¡Ç‹Ò â´ÂÊÒÁÒà àÅ×Í¡¡Òÿ˜§¼‹Ò¹ HPF (Hh Pass Filter) ËÃ×Í LPF (Low Pass Filter) «Öè§à»ÃÕº àÊÁ×͹¡ÒÃÊ‹§ÊÑ−−Ò³àÊÕ§¼‹Ò¹áÍÁ»ÃÔä¿àÍÍÃËÃ×Í separate crossover ÊÓËÃѺ ¡ÒäǺ¤ØÁÃкº·Õ觋Ò¢Öé¹ â´Â੾ÒÐã¹Â‹Ò¤ÇÒÁÕèµèÓ ¡ÒÃàÅ×Í¡ÃдѺ¤ÇÒÁ´Ñ§ 3 âËÁ´ ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡ä´Œ¨Ò¡ 3 âËÁ´ (Hh/Mid/Low) à¾×èÍ»ÃѺÃдѺàÊÕ§ãˌ䴌ÂÔ¹ªÑ´à¨¹ 㹡óբͧàÊÕ§à¤Ã×èͧ¹µ´Ñ§¡Ç‹ÒàÊÕ§ÀÒÂã¹ËŒÍ§â´ÂÊÒà ¡ÒÃàÅ×Í¡ÃдѺ¤ÇÒÁ´Ñ§ 2 âËÁ´ ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡ Hh ËÃ×Í Low à¾×èÍà¾ÔèÁÃдѺàÊÕ§ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃú¡Ç¹ ¨Ò¡àÊÕ§ÀÒ¹͡ˌͧâ´ÂÊÒà FIE (Front Image Enhancer) à¾ÔèÁÁÔµÔàÊÕ§·Ò§´ŒÒ¹Ë¹ŒÒâ´ÂäÁ‹àÊÕÂÊÁ´ØÅàÊÕ§àºÊ¨Ò¡ÅÓ⾧´ŒÒ¹ËÅѧ «Öè§ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡»ÃѺᵋ§ä´Œ¨Ò¡ 3 àͿ࿤ DEH-P5950IB Single CD Player ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ CD • »†ØÁ Rotary Volume • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 1 ªǾ (´ŒÒ¹ËÅѧ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ) DEH-P4950MP DEH-P3950MP DEH-2950MP DEH-1950GV *ÊÒÁÒÃàÅ‹¹á¼‹¹ VCD ä´Œ DEH-1950G WMA/MP3 Players Single-CD Player Power Amplifiers Subwoofer Speakers Specifications & Comparison Specifications & Comparison 8 Head Units Feature Comparison DEH-P7950UB DEH-P6950IB DEH-P5950IB WMA/MP3 Players DEH-P4950MP DEH-P3950MP DEH-2950MP MULTI-CD CONTROL Scan (disc/track) CD pause Repeat M/D/T/I D/T/I D/T/I M/D/T/I M/D/T/I Random play Disc title memory (100 titles) (1) C D Text M/D/I M/D/I M/D/I M/D/I M/D/I List search (2) D ital compression D/T D/T D/T (2) D ynamic bass emphasis ITS (Instant Track Selection) CD PLAYER CD-R/RW playback WMA (Windows Media Audio) playback with WMA Tag MP3 playback with ID3 Tag i Tunes® AAC playback WAV file playback Folder/file list search (CD-ROM) 1-bit D/A Converters with 8× oversampling dital filter Track scan CD pause Repeat (CD-DA: disc/track, CD-ROM: file/folder) Random play Disc title memory (48 titles) CD Text List search Dital compression BMX (Bitmetric Equalizer) TUNER S upertuner® D IIID D IIID D IIID D IIID D IIID D IIID D IIID BSM (Best Stations Memory) Local seek tuning 24-station (18 FM/6 AM) presets 9 k/10 k Hz AM channel spacing switch AUDIO M OSFET 50 W × 4 (max.) 3 RCA pre-outs Front Rear Subwoofer 2 RCA pre-outs Front Rear/Front Subwoofer (selectable) RCA pre-out Rear Hh-voltage pre-out (V) 4 4 5-mode equalizer 3-band parametric equalizer Direct Sub Drive Subwoofer control Fader Electronic volume/balance controls Tone control SLA (Source level adjuster) Spectrum analyzer Level indicator Cellular mute GENERAL Rotary Commander P RM P RM P V P V P V P B/M/T V P B/M/T V Wireless remote controller 10 10 C C C C Face type Detachable Face Security Clock A E F E F P P P P Dot-matrix OEL (Organic EL) display Segmented OEL (Organic EL) display LCD display Adjustment System control terminal Multi-language display (English/Spanish/Portuguese) Source CD control (External unit control) Source TV control (analog tuner control) Source DVD control PB B PB B E MC E W E W E W E USB direct i Pod® direct connection i Pod® adapter ready E E USB adapter ready E E I P-Bus Bluetooth® adapter ready E E External unit control via IP-Bus AUX-in (with optional CD-RB10 and CD-RB20) Direct AUX-in 2 R 2 R 2 R 2 R 2 F F F (1) Requires use of CD text-ready Multi-CD player. In most sites in the market, a variable amount between $1 and $35 is charged for a single manual or circuit diagram. pioneer deh x1710ub deh x1750ub.

PIONEER Car Radio Stereo Audio Wiring Diagram (2) Requires use of dital compression and dynamic bass emphasis-ready Multi-CD player. PIONEER Car Radio Stereo Audio Wiring Diagram Autoradio connector wire installation schematic schema. PIONEER DEH-P80MP stereo wiring connector.

PIONEER DEH-P6000UB Service Manual free download, schematics. *Component Single-CD Player **Component Add-On DSP Unit Head Units Specifications Single-CD Player DEH-1950G DEH-P7950UB DEH-P6950IB DEH-P5950IB DEH-P4950MP DEH-P3950MP DEH-2950MP DEH-1950G CD PLAYER Frequency response [±1d B] Hz 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 S/N ratio [1k Hz, IEC-A Network] d B 94 94 94 94 94 94 94 Dynamic range [1k Hz] TUNER Frequency range FM d B MHz 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 AM [10 k Hz] k Hz 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 [9 k Hz] k Hz 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 FM usable sensitivity [75 , mono, S/N: 30 d B] d Bf 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8[0.7 V] 8[0.7 V] FM stereo separation [65 d Bf, 1k Hz] d B 45 45 45 45 45 45 45 AM usable sensitivity [S/N: 20 d B] AUDIO V 18 18 18 18 18 18 18 Max. PIONEER DEH-P6000UB. Please, do not make a copy of the downloaded manual and do not offer to sell it,

Download Pioneer service manuals, repair Power output 50 W × 4 50 W × 4 50 W × 4 50 W 4 50 W × 4 50 W × 4 50 W × 4 GENERAL Dimensions [W × H × D] DIN—Chassis mm 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 50 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 Nose mm 188 × 58 × 16 188 × 58 × 15 188 × 58 × 15 188 58 14 188 × 58 × 14 188 × 58 × 14 188 × 58 × 14 D—Chassis mm 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 50 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 Nose mm 170 × 45 × 16 170 × 46 × 15 170 × 46 × 15 170 46 14 170 × 48 × 14 170 × 47.4 × 14 170 × 47.4 × 14 *Component Single-CDPlayer **Component Add-On DSPUnit Power Amplifier Features Bridgeable 2/3/4-channel capability Bridgeable 1/2/3-channel capability Mono amplifier Variable LPF (40–240 Hz, –12 d B/oct.) LPF/HPF (80 Hz, –12 d B/oct.) for A and B channels LPF (80 Hz, –12 d B/oct.) Input level control (400 m V–6.5 V) Input level/gain control Low load impedance capability (4 ohm, 2–8 ohm allowable) CA input and output terminals RCA input terminals Screw-type speaker terminals Large screw-type power/ground terminals Speaker level input (1.6 V–26 V) ass Boost (50 Hz, 0/ 6/ 9/ 12 d B) PWM regulated power supply with MOSFET switching Hh-performance balanced isolator circuit Black heatsink with aluminum plate GM-6300F GM-4300F ( 2) (2) R ( 3) (3) B GM-5300T GM-3300T GM-7300M Power Amplifier Specifications Max. The list of Pioneer service manuals and Pioneer repair manuals available for download on Nodevice in PDF, archives with additional service documents as.

Pioneer DEH-3900PM Service Manual free download,schematics. Power output [14.4 V] GM-4300F GM-3300T GM-7300M 600W MAX. Now downloading freePioneer DEH-3900PM. 2006 Printed in Japan 1 2 3 4 SAFETY INFORMATION A This service manual is intended for qualified service.

Pioneer deh 1590r Free unlimited pdf search and download - PDFQueen GM-6300F • 60 W x 4 (4 Ω)/150 W x 2 (4 Ω)/ 75 W x 4 (2 Ω) (¡ÓÅѧ¢Ñºµ‹Íà¹×èͧ) • 120 W x 4 (4 Ω)/300 W x 2 (4 Ω) (¡ÓÅѧ¢ÑºÊÙ§ÊǾ ) GM -5300T 2-Channel Bridgeable Power Amplifier 760W MAX. Free unlimited pdf search and download. Your search - pioneer deh 1590r - did not match any pdfs.

PIONEER DEH-2950MP INSTALLATION MANUAL Pdf • 125 W x 2 (4 Ω)/380W x 1 (4 Ω)/ 190 W x 2 (2 Ω) (¡ÓÅѧ¢Ñºµ‹Íà¹×èͧ) • 250 W x 2 (4 Ω)/760 W x 1 (4 Ω) (¡ÓÅѧ¢ÑºÊÙ§ÊǾ ) • Bass Boost (50 Hz, 0/ 6/ 12 db) • ÁÕÃкºä¿¿‡ÒÊÓÃͧẺ PWM regulated ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ MOSFET Switching GM -7300M Mono Amplifier 800W MAX. View and Download Pioneer DEH-2950MP installation manual online. Installation Manual. DEH-2950MP Car Receiver pdf manual download.

Download free firmware for Pioneer DEH-4200SD - for your device. On our website - you can also read the instruction manual download Pioneer DEH-4200SD, by which can easily upgrade your mobile.

||<i>Download</i> <i>pioneer</i> deh x1710ub deh x1750ub deh x1790ub crt5565 pdf.

Download pioneer deh x1710ub deh x1750ub deh x1790ub crt5565 pdf. WMA/MP3 Players ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍÍØ»¡Ã³ USB DEH-P4950MP ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ WMA/MP3/AAC/CD DEH-P3950MP ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ WMA/MP3/CD BMX (Bitmetric Equalizer)* IP-BUS IN IP-BUS OUT ÃٻẺ¡ÒúպÍÑ´àÊÕ§ઋ¹ MP3 áÅÐ WMA ÁÕâÍ¡ÒÊ㹡ÒÃàÊÕÂÊÁ´ØÅã¹Â‹Ò¹àÊÕ§ÊÙ§ â´Â੾ÒÐ㹪‹Ç§¡Òúѹ·Ö¡àÊÕ§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁࢌÁµèÓ Ãкº BMX (Bitmetric Equalizer) ¢Í§ä¾âÍà¹ÕÂèЪ‹Çª´àªÂã¹Ê‹Ç¹¹Õéâ´Â¡ÒÃà¾ÔèÁ¡ÓÅѧã¹Â‹Ò¹¤ÇÒÁÕèÊÙ§à¾×èͤÇÒÁŧµÑÇ ã¹·Ø¡àÊÕ§à¾Å§ CD-UB100 USB à¾×èÍÅ´»˜−ËҢͧ¡ÒÃÊÙ−àÊÕ¾Åѧ§Ò¹ÀÒÂã¹ÀÒ¤¢ÂÒ à¤Ã×èͧàÅ‹¹ä¾âÍà¹ÕÂÃä´ŒµÔ´µÑé§Ç§¨Ã MOSFET ·ÕèÁÕ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃãËŒ¡ÓÅѧ¢ÑºÊÙ§ÊǾ 50W x 4 ᪹á¹Å ¡ÓÅѧ¢Ñº·ÕèÊÙ§Ö§ 50W µ‹Í᪹á¹Å¹Ñé¹ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ㪌 ÊÒÂ俤سÀÒ¾ÊÙ§·Õè·Ó¨Ò¡ OFC (oxygen-free copper) ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ôì¢Í§·Í§á´§Ö§ 99.99% ·Õè·ÓãËŒ ÁÕ¤ÇÒÁµŒÒ¹·Ò¹ÀÒÂã¹µèÓ ´Ñ§¹Ñ鹨֧ÊÒÁÒÃÅ´¡ÒÃÊÙ−àÊÕ • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í USB ¼‹Ò¹ USB adapter • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í i Pod ¼‹Ò¹ i Pod adapter • BMX (Bitmetric Equalizer) • EEQ - 3-band parametric equalizer • »†ØÁ Rotary Volume • Direct Sub Drive • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 3 ªǾ (ÅÓ⾧¤‹Ù˹ŒÒ ËÅѧ «ÑºÇÙ¿à¿ÍÃ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹ËÅѧ) • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í USB ¼‹Ò¹ USB adapter • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í i Pod ¼‹Ò¹ i Pod adapter • BMX (Bitmetric Equalizer) • EEQ - 3-band parametric equalizer • »†ØÁ Rotary Volume • Direct Sub Drive • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 2 ªǾ (ÅÓ⾧¤‹Ù˹ŒÒ/ËÅѧ «ÑºÇÙ¿à¿ÍÃ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ) ÀÒ¤¢ÂÒ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ MOSFET 50W x 4 ᪹á¹Å ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í¼‹Ò¹·Ò§ AUX-in ã¹à¤Ã×èͧàÅ‹¹¢Í§ä¾âÍà¹ÕÂÃã¹Ã‹Ø¹ãËÁ‹Å‹ÒÊǾ ¹Õé ä´ŒÁÕª‹Í§µ‹Í AUX-In ÁҾÌÍÁ¡ÑºµÑÇà¤Ã×èͧà¾×èÍ·Ó¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í¡Ñº à¤Ã×èͧàÅ‹¹´Ô¨ÔµÍÅ¢¹Ò´¾¡¾ÒËÃ×ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ ઋ¹ã¹Ã‹Ø¹ DEH-3950MP, DEH-2950MP áÅÐ DEH-1950G Preset Equalizer 5 âËÁ´ ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡ Preset Equalizer ¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 5 âËÁ´ (Super Bass/Powerful/Natural/Vocal/Flat) à¾Õ§¡Òá´àÅ×Í¡¨Ò¡»†ØÁ EQ ã¹áµ‹ÅÐâËÁ´ boosts bass áÅЪ‹Ç§¡ÒÃàÅ‹¹àÊÕ§¤ÇÒÁÕèÊ٧䴌١»ÃѺµÑé§ ãËŒÁÕÃٻẺ·ÕèŧµÑǡѺᵋÅÐá¹Ç´¹µÃÕÍ‹ҧ·ÕèÊǾ Preset Equalizer Ẻ»ÃѺµÑ駴ŒÇµ¹àͧ 2 âËÁ´ ÊÌҧáÅкѹ·Ö¡ÃٻẺ Equalizer ·Ñé§ÅѡɳТͧàÊÕ§ ÁÔµÔ áÅСÒüÊÁ¼ÊÒ¹µ‹Ò§æ µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òà â´Â Custom-1 ÊÒÁÒè´¨Ó¡ÒûÃѺᵋ§¢Í§áµ‹ÅÐáËÅ‹§¡Óà¹Ô´ ·Õè㪌 7-band dital equalizer 㹡ÒûÃѺµÑé§áÅÐâËÁ´ Custom-2 ÊÒÁÒúѹ·Ö¡¤‹Ò·ÕèÁÒ¨Ò¡¡ÒûÃѺᵋ§âËÁ´ Flat ´ŒÇ 7-band dital equalizer ã¹·Ø¡áËÅ‹§¡Óà¹Ô´ Preset Equalizer Ẻ»ÃѺµÑ駴ŒÇµ¹àͧ 1 âËÁ´ ¡ÒûÃѺᵋ§ Equalizer ´ŒÇµ¹àͧã¹à¤Ã×èͧàÅ‹¹¢Í§ä¾âÍà¹ÕÂùÑé¹·ÓãËŒÊÒÁÒÃÊÌҧ ÃٻẺàÊÕ§䴌Í‹ҧ·Õ赌ͧ¡ÒÃÍ‹ҧ᷌¨ÃÔ§ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ÅѡɳТͧàÊÕ§ ÁÔµÔËÃ×Í ¡ÒüÊÁ¼ÊÒ¹¢Í§´¹µÃÕ ã¹âËÁ´¹ÕéÊÒÁÒè´¨Ó¡Òúѹ·Ö¡¡ÒûÃѺᵋ§´ŒÇ 3-band parametric equalizer 㹡ÒûÃѺµÑ駢ͧᵋÅÐáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ 5-mode preset equalizer Custom preset equalizer 2 2 1 1 1 1 1 7-band dital graphic equalizer • BMX1 : à¾×èÍ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÇÒÁªÑ´ãÊáÅФÇÒÁÅÖ¡¢Í§àÊÕ§ ÃÇÁÖ§ÊÑÁ¼ÑÊ·ÕèÁÕµ‹Í 3-band parametric equalizer ºÃÃÂÒ¡ÒÊâ´ÂÃͺ 2-way crossover : HPF/LPF Bass Boost • BMX1 : à¾×èÍà¾ÔèÁ¤Ø³ÀÒ¾àÊÕ§·Õè´Õ¢Ö鹨ҡ BMX1 (à¾ÔèÁÃдѺàÊÕ§ã¹Â‹Ò¹ ¾Åѧ§Ò¹·Õè¡ÅÒÂ໚¹¤ÇÒÁÌ͹㹠IC ªÔ¾ ä´ŒÁÒ¡¢Öé¹·ÓãËŒ Selectable loudness 3 3 3 3 3 2 2 6 *ÊÒÁÒÃ㪌§Ò¹ä´Œ·Ø¡Ã‹Ø¹Â¡àÇŒ¹ DEH-1950G Selectable FIE (Front Image Enhancer) 7 ÊÒÁÒ䧤سÀÒ¾àÊÕ§·Õè´Õä´Œ´Ñ§µŒ¹©ºÑº Portable Media Players Orinal Cable Mini-B (cm) Portable Media Players USB memory decive DEH-2950MP • BMX (Bitmetric Equalizer) • »†ØÁ Rotary Volume • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 1 ªǾ (ÅÓ⾧¤‹ÙËÅѧ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ) *ã¹Ã‹Ø¹ DEH-2950MP áÅÐ DEH-1950G ¨Ð໚¹âËÁ´ Dynamic/Powerful/Natural/Vocal/Flat *âËÁ´ Flat Âѧ¤§à»ç¹àª‹¹à´ÔÁËÅѧ¨Ò¡¡ÒûÃѺᵋ§ Equalization Curve *ã¹Ã‹Ø¹ DEH-2950MP áÅÐ DEH-1950G ¨Ð໚¹ Bass/mid/treble equalizer ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ WMA/MP3/CD DEH-P7950UB DEH-2950MPV *ÊÒÁÒÃàÅ‹¹á¼‹¹ VCD ä´Œ DEH-P6950IB DEH-1950G 2-Way Crossover (HPF/LPF) ã¹à¤Ã×èͧàÅ‹¹ã¹Ã‹Ø¹·ÕèÊÙ§¢Ö鹨ÐÁդسÊÁºÑµÔ¢Í§ EEQ ·ÕèÁÒ¡¡Ç‹Ò â´ÂÊÒÁÒà àÅ×Í¡¡Òÿ˜§¼‹Ò¹ HPF (Hh Pass Filter) ËÃ×Í LPF (Low Pass Filter) «Öè§à»ÃÕº àÊÁ×͹¡ÒÃÊ‹§ÊÑ−−Ò³àÊÕ§¼‹Ò¹áÍÁ»ÃÔä¿àÍÍÃËÃ×Í separate crossover ÊÓËÃѺ ¡ÒäǺ¤ØÁÃкº·Õ觋Ò¢Öé¹ â´Â੾ÒÐã¹Â‹Ò¤ÇÒÁÕèµèÓ ¡ÒÃàÅ×Í¡ÃдѺ¤ÇÒÁ´Ñ§ 3 âËÁ´ ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡ä´Œ¨Ò¡ 3 âËÁ´ (Hh/Mid/Low) à¾×èÍ»ÃѺÃдѺàÊÕ§ãˌ䴌ÂÔ¹ªÑ´à¨¹ 㹡óբͧàÊÕ§à¤Ã×èͧ¹µ´Ñ§¡Ç‹ÒàÊÕ§ÀÒÂã¹ËŒÍ§â´ÂÊÒà ¡ÒÃàÅ×Í¡ÃдѺ¤ÇÒÁ´Ñ§ 2 âËÁ´ ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡ Hh ËÃ×Í Low à¾×èÍà¾ÔèÁÃдѺàÊÕ§ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃú¡Ç¹ ¨Ò¡àÊÕ§ÀÒ¹͡ˌͧâ´ÂÊÒà FIE (Front Image Enhancer) à¾ÔèÁÁÔµÔàÊÕ§·Ò§´ŒÒ¹Ë¹ŒÒâ´ÂäÁ‹àÊÕÂÊÁ´ØÅàÊÕ§àºÊ¨Ò¡ÅÓ⾧´ŒÒ¹ËÅѧ «Öè§ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡»ÃѺᵋ§ä´Œ¨Ò¡ 3 àͿ࿤ DEH-P5950IB Single CD Player ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ CD • »†ØÁ Rotary Volume • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 1 ªǾ (´ŒÒ¹ËÅѧ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ) DEH-P4950MP DEH-P3950MP DEH-2950MP DEH-1950GV *ÊÒÁÒÃàÅ‹¹á¼‹¹ VCD ä´Œ DEH-1950G WMA/MP3 Players Single-CD Player Power Amplifiers Subwoofer Speakers Specifications & Comparison Specifications & Comparison 8 Head Units Feature Comparison DEH-P7950UB DEH-P6950IB DEH-P5950IB WMA/MP3 Players DEH-P4950MP DEH-P3950MP DEH-2950MP MULTI-CD CONTROL Scan (disc/track) CD pause Repeat M/D/T/I D/T/I D/T/I M/D/T/I M/D/T/I Random play Disc title memory (100 titles) (1) C D Text M/D/I M/D/I M/D/I M/D/I M/D/I List search (2) D ital compression D/T D/T D/T (2) D ynamic bass emphasis ITS (Instant Track Selection) CD PLAYER CD-R/RW playback WMA (Windows Media Audio) playback with WMA Tag MP3 playback with ID3 Tag i Tunes® AAC playback WAV file playback Folder/file list search (CD-ROM) 1-bit D/A Converters with 8× oversampling dital filter Track scan CD pause Repeat (CD-DA: disc/track, CD-ROM: file/folder) Random play Disc title memory (48 titles) CD Text List search Dital compression BMX (Bitmetric Equalizer) TUNER S upertuner® D IIID D IIID D IIID D IIID D IIID D IIID D IIID BSM (Best Stations Memory) Local seek tuning 24-station (18 FM/6 AM) presets 9 k/10 k Hz AM channel spacing switch AUDIO M OSFET 50 W × 4 (max.) 3 RCA pre-outs Front Rear Subwoofer 2 RCA pre-outs Front Rear/Front Subwoofer (selectable) RCA pre-out Rear Hh-voltage pre-out (V) 4 4 5-mode equalizer 3-band parametric equalizer Direct Sub Drive Subwoofer control Fader Electronic volume/balance controls Tone control SLA (Source level adjuster) Spectrum analyzer Level indicator Cellular mute GENERAL Rotary Commander P RM P RM P V P V P V P B/M/T V P B/M/T V Wireless remote controller 10 10 C C C C Face type Detachable Face Security Clock A E F E F P P P P Dot-matrix OEL (Organic EL) display Segmented OEL (Organic EL) display LCD display Adjustment System control terminal Multi-language display (English/Spanish/Portuguese) Source CD control (External unit control) Source TV control (analog tuner control) Source DVD control PB B PB B E MC E W E W E W E USB direct i Pod® direct connection i Pod® adapter ready E E USB adapter ready E E I P-Bus Bluetooth® adapter ready E E External unit control via IP-Bus AUX-in (with optional CD-RB10 and CD-RB20) Direct AUX-in 2 R 2 R 2 R 2 R 2 F F F (1) Requires use of CD text-ready Multi-CD player. In most sites in the market, a variable amount between $1 and $35 is charged for a single manual or circuit diagram. pioneer deh x1710ub deh x1750ub.

<strong>PIONEER</strong> Car Radio Stereo Audio Wiring Diagram

PIONEER Car Radio Stereo Audio Wiring Diagram (2) Requires use of dital compression and dynamic bass emphasis-ready Multi-CD player. PIONEER Car Radio Stereo Audio Wiring Diagram Autoradio connector wire installation schematic schema. PIONEER DEH-P80MP stereo wiring connector.

<b>PIONEER</b> DEH-P6000UB Service <b>Manual</b> <b>free</b> <b>download</b>, schematics.

PIONEER DEH-P6000UB Service Manual free download, schematics. *Component Single-CD Player **Component Add-On DSP Unit Head Units Specifications Single-CD Player DEH-1950G DEH-P7950UB DEH-P6950IB DEH-P5950IB DEH-P4950MP DEH-P3950MP DEH-2950MP DEH-1950G CD PLAYER Frequency response [±1d B] Hz 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 S/N ratio [1k Hz, IEC-A Network] d B 94 94 94 94 94 94 94 Dynamic range [1k Hz] TUNER Frequency range FM d B MHz 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 AM [10 k Hz] k Hz 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 [9 k Hz] k Hz 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 FM usable sensitivity [75 , mono, S/N: 30 d B] d Bf 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8[0.7 V] 8[0.7 V] FM stereo separation [65 d Bf, 1k Hz] d B 45 45 45 45 45 45 45 AM usable sensitivity [S/N: 20 d B] AUDIO V 18 18 18 18 18 18 18 Max. PIONEER DEH-P6000UB. Please, do not make a copy of the downloaded manual and do not offer to sell it,

<em>Download</em> <em>Pioneer</em> service <em>manuals</em>, repair

Download Pioneer service manuals, repair Power output 50 W × 4 50 W × 4 50 W × 4 50 W 4 50 W × 4 50 W × 4 50 W × 4 GENERAL Dimensions [W × H × D] DIN—Chassis mm 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 50 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 Nose mm 188 × 58 × 16 188 × 58 × 15 188 × 58 × 15 188 58 14 188 × 58 × 14 188 × 58 × 14 188 × 58 × 14 D—Chassis mm 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 50 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 Nose mm 170 × 45 × 16 170 × 46 × 15 170 × 46 × 15 170 46 14 170 × 48 × 14 170 × 47.4 × 14 170 × 47.4 × 14 *Component Single-CDPlayer **Component Add-On DSPUnit Power Amplifier Features Bridgeable 2/3/4-channel capability Bridgeable 1/2/3-channel capability Mono amplifier Variable LPF (40–240 Hz, –12 d B/oct.) LPF/HPF (80 Hz, –12 d B/oct.) for A and B channels LPF (80 Hz, –12 d B/oct.) Input level control (400 m V–6.5 V) Input level/gain control Low load impedance capability (4 ohm, 2–8 ohm allowable) CA input and output terminals RCA input terminals Screw-type speaker terminals Large screw-type power/ground terminals Speaker level input (1.6 V–26 V) ass Boost (50 Hz, 0/ 6/ 9/ 12 d B) PWM regulated power supply with MOSFET switching Hh-performance balanced isolator circuit Black heatsink with aluminum plate GM-6300F GM-4300F ( 2) (2) R ( 3) (3) B GM-5300T GM-3300T GM-7300M Power Amplifier Specifications Max. The list of Pioneer service manuals and Pioneer repair manuals available for download on Nodevice in PDF, archives with additional service documents as.

||

Download pioneer deh x1710ub deh x1750ub deh x1790ub crt5565 pdf. WMA/MP3 Players ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍÍØ»¡Ã³ USB DEH-P4950MP ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ WMA/MP3/AAC/CD DEH-P3950MP ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ WMA/MP3/CD BMX (Bitmetric Equalizer)* IP-BUS IN IP-BUS OUT ÃٻẺ¡ÒúպÍÑ´àÊÕ§ઋ¹ MP3 áÅÐ WMA ÁÕâÍ¡ÒÊ㹡ÒÃàÊÕÂÊÁ´ØÅã¹Â‹Ò¹àÊÕ§ÊÙ§ â´Â੾ÒÐ㹪‹Ç§¡Òúѹ·Ö¡àÊÕ§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁࢌÁµèÓ Ãкº BMX (Bitmetric Equalizer) ¢Í§ä¾âÍà¹ÕÂèЪ‹Çª´àªÂã¹Ê‹Ç¹¹Õéâ´Â¡ÒÃà¾ÔèÁ¡ÓÅѧã¹Â‹Ò¹¤ÇÒÁÕèÊÙ§à¾×èͤÇÒÁŧµÑÇ ã¹·Ø¡àÊÕ§à¾Å§ CD-UB100 USB à¾×èÍÅ´»˜−ËҢͧ¡ÒÃÊÙ−àÊÕ¾Åѧ§Ò¹ÀÒÂã¹ÀÒ¤¢ÂÒ à¤Ã×èͧàÅ‹¹ä¾âÍà¹ÕÂÃä´ŒµÔ´µÑé§Ç§¨Ã MOSFET ·ÕèÁÕ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃãËŒ¡ÓÅѧ¢ÑºÊÙ§ÊǾ 50W x 4 ᪹á¹Å ¡ÓÅѧ¢Ñº·ÕèÊÙ§Ö§ 50W µ‹Í᪹á¹Å¹Ñé¹ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ㪌 ÊÒÂ俤سÀÒ¾ÊÙ§·Õè·Ó¨Ò¡ OFC (oxygen-free copper) ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ôì¢Í§·Í§á´§Ö§ 99.99% ·Õè·ÓãËŒ ÁÕ¤ÇÒÁµŒÒ¹·Ò¹ÀÒÂã¹µèÓ ´Ñ§¹Ñ鹨֧ÊÒÁÒÃÅ´¡ÒÃÊÙ−àÊÕ • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í USB ¼‹Ò¹ USB adapter • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í i Pod ¼‹Ò¹ i Pod adapter • BMX (Bitmetric Equalizer) • EEQ - 3-band parametric equalizer • »†ØÁ Rotary Volume • Direct Sub Drive • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 3 ªǾ (ÅÓ⾧¤‹Ù˹ŒÒ ËÅѧ «ÑºÇÙ¿à¿ÍÃ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹ËÅѧ) • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í USB ¼‹Ò¹ USB adapter • ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í i Pod ¼‹Ò¹ i Pod adapter • BMX (Bitmetric Equalizer) • EEQ - 3-band parametric equalizer • »†ØÁ Rotary Volume • Direct Sub Drive • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 2 ªǾ (ÅÓ⾧¤‹Ù˹ŒÒ/ËÅѧ «ÑºÇÙ¿à¿ÍÃ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ) ÀÒ¤¢ÂÒ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ MOSFET 50W x 4 ᪹á¹Å ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í¼‹Ò¹·Ò§ AUX-in ã¹à¤Ã×èͧàÅ‹¹¢Í§ä¾âÍà¹ÕÂÃã¹Ã‹Ø¹ãËÁ‹Å‹ÒÊǾ ¹Õé ä´ŒÁÕª‹Í§µ‹Í AUX-In ÁҾÌÍÁ¡ÑºµÑÇà¤Ã×èͧà¾×èÍ·Ó¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í¡Ñº à¤Ã×èͧàÅ‹¹´Ô¨ÔµÍÅ¢¹Ò´¾¡¾ÒËÃ×ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ ઋ¹ã¹Ã‹Ø¹ DEH-3950MP, DEH-2950MP áÅÐ DEH-1950G Preset Equalizer 5 âËÁ´ ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡ Preset Equalizer ¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 5 âËÁ´ (Super Bass/Powerful/Natural/Vocal/Flat) à¾Õ§¡Òá´àÅ×Í¡¨Ò¡»†ØÁ EQ ã¹áµ‹ÅÐâËÁ´ boosts bass áÅЪ‹Ç§¡ÒÃàÅ‹¹àÊÕ§¤ÇÒÁÕèÊ٧䴌١»ÃѺµÑé§ ãËŒÁÕÃٻẺ·ÕèŧµÑǡѺᵋÅÐá¹Ç´¹µÃÕÍ‹ҧ·ÕèÊǾ Preset Equalizer Ẻ»ÃѺµÑ駴ŒÇµ¹àͧ 2 âËÁ´ ÊÌҧáÅкѹ·Ö¡ÃٻẺ Equalizer ·Ñé§ÅѡɳТͧàÊÕ§ ÁÔµÔ áÅСÒüÊÁ¼ÊÒ¹µ‹Ò§æ µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òà â´Â Custom-1 ÊÒÁÒè´¨Ó¡ÒûÃѺᵋ§¢Í§áµ‹ÅÐáËÅ‹§¡Óà¹Ô´ ·Õè㪌 7-band dital equalizer 㹡ÒûÃѺµÑé§áÅÐâËÁ´ Custom-2 ÊÒÁÒúѹ·Ö¡¤‹Ò·ÕèÁÒ¨Ò¡¡ÒûÃѺᵋ§âËÁ´ Flat ´ŒÇ 7-band dital equalizer ã¹·Ø¡áËÅ‹§¡Óà¹Ô´ Preset Equalizer Ẻ»ÃѺµÑ駴ŒÇµ¹àͧ 1 âËÁ´ ¡ÒûÃѺᵋ§ Equalizer ´ŒÇµ¹àͧã¹à¤Ã×èͧàÅ‹¹¢Í§ä¾âÍà¹ÕÂùÑé¹·ÓãËŒÊÒÁÒÃÊÌҧ ÃٻẺàÊÕ§䴌Í‹ҧ·Õ赌ͧ¡ÒÃÍ‹ҧ᷌¨ÃÔ§ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ÅѡɳТͧàÊÕ§ ÁÔµÔËÃ×Í ¡ÒüÊÁ¼ÊÒ¹¢Í§´¹µÃÕ ã¹âËÁ´¹ÕéÊÒÁÒè´¨Ó¡Òúѹ·Ö¡¡ÒûÃѺᵋ§´ŒÇ 3-band parametric equalizer 㹡ÒûÃѺµÑ駢ͧᵋÅÐáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ 5-mode preset equalizer Custom preset equalizer 2 2 1 1 1 1 1 7-band dital graphic equalizer • BMX1 : à¾×èÍ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÇÒÁªÑ´ãÊáÅФÇÒÁÅÖ¡¢Í§àÊÕ§ ÃÇÁÖ§ÊÑÁ¼ÑÊ·ÕèÁÕµ‹Í 3-band parametric equalizer ºÃÃÂÒ¡ÒÊâ´ÂÃͺ 2-way crossover : HPF/LPF Bass Boost • BMX1 : à¾×èÍà¾ÔèÁ¤Ø³ÀÒ¾àÊÕ§·Õè´Õ¢Ö鹨ҡ BMX1 (à¾ÔèÁÃдѺàÊÕ§ã¹Â‹Ò¹ ¾Åѧ§Ò¹·Õè¡ÅÒÂ໚¹¤ÇÒÁÌ͹㹠IC ªÔ¾ ä´ŒÁÒ¡¢Öé¹·ÓãËŒ Selectable loudness 3 3 3 3 3 2 2 6 *ÊÒÁÒÃ㪌§Ò¹ä´Œ·Ø¡Ã‹Ø¹Â¡àÇŒ¹ DEH-1950G Selectable FIE (Front Image Enhancer) 7 ÊÒÁÒ䧤سÀÒ¾àÊÕ§·Õè´Õä´Œ´Ñ§µŒ¹©ºÑº Portable Media Players Orinal Cable Mini-B (cm) Portable Media Players USB memory decive DEH-2950MP • BMX (Bitmetric Equalizer) • »†ØÁ Rotary Volume • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 1 ªǾ (ÅÓ⾧¤‹ÙËÅѧ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ) *ã¹Ã‹Ø¹ DEH-2950MP áÅÐ DEH-1950G ¨Ð໚¹âËÁ´ Dynamic/Powerful/Natural/Vocal/Flat *âËÁ´ Flat Âѧ¤§à»ç¹àª‹¹à´ÔÁËÅѧ¨Ò¡¡ÒûÃѺᵋ§ Equalization Curve *ã¹Ã‹Ø¹ DEH-2950MP áÅÐ DEH-1950G ¨Ð໚¹ Bass/mid/treble equalizer ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ WMA/MP3/CD DEH-P7950UB DEH-2950MPV *ÊÒÁÒÃàÅ‹¹á¼‹¹ VCD ä´Œ DEH-P6950IB DEH-1950G 2-Way Crossover (HPF/LPF) ã¹à¤Ã×èͧàÅ‹¹ã¹Ã‹Ø¹·ÕèÊÙ§¢Ö鹨ÐÁդسÊÁºÑµÔ¢Í§ EEQ ·ÕèÁÒ¡¡Ç‹Ò â´ÂÊÒÁÒà àÅ×Í¡¡Òÿ˜§¼‹Ò¹ HPF (Hh Pass Filter) ËÃ×Í LPF (Low Pass Filter) «Öè§à»ÃÕº àÊÁ×͹¡ÒÃÊ‹§ÊÑ−−Ò³àÊÕ§¼‹Ò¹áÍÁ»ÃÔä¿àÍÍÃËÃ×Í separate crossover ÊÓËÃѺ ¡ÒäǺ¤ØÁÃкº·Õ觋Ò¢Öé¹ â´Â੾ÒÐã¹Â‹Ò¤ÇÒÁÕèµèÓ ¡ÒÃàÅ×Í¡ÃдѺ¤ÇÒÁ´Ñ§ 3 âËÁ´ ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡ä´Œ¨Ò¡ 3 âËÁ´ (Hh/Mid/Low) à¾×èÍ»ÃѺÃдѺàÊÕ§ãˌ䴌ÂÔ¹ªÑ´à¨¹ 㹡óբͧàÊÕ§à¤Ã×èͧ¹µ´Ñ§¡Ç‹ÒàÊÕ§ÀÒÂã¹ËŒÍ§â´ÂÊÒà ¡ÒÃàÅ×Í¡ÃдѺ¤ÇÒÁ´Ñ§ 2 âËÁ´ ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡ Hh ËÃ×Í Low à¾×èÍà¾ÔèÁÃдѺàÊÕ§ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃú¡Ç¹ ¨Ò¡àÊÕ§ÀÒ¹͡ˌͧâ´ÂÊÒà FIE (Front Image Enhancer) à¾ÔèÁÁÔµÔàÊÕ§·Ò§´ŒÒ¹Ë¹ŒÒâ´ÂäÁ‹àÊÕÂÊÁ´ØÅàÊÕ§àºÊ¨Ò¡ÅÓ⾧´ŒÒ¹ËÅѧ «Öè§ÊÒÁÒÃàÅ×Í¡»ÃѺᵋ§ä´Œ¨Ò¡ 3 àͿ࿤ DEH-P5950IB Single CD Player ÀÒ¤¢ÂÒ¤سÀÒ¾ÊÙ§ 4 ᪹á¹Å ÃͧÃѺ¡ÒÃàÅ‹¹ CD • »†ØÁ Rotary Volume • ª‹Í§µ‹ÍÊÑ−−Ò³¾ÃÕàÍÒ· 1 ªǾ (´ŒÒ¹ËÅѧ) • ª‹Í§µ‹ÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡ AUX-in (´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ) DEH-P4950MP DEH-P3950MP DEH-2950MP DEH-1950GV *ÊÒÁÒÃàÅ‹¹á¼‹¹ VCD ä´Œ DEH-1950G WMA/MP3 Players Single-CD Player Power Amplifiers Subwoofer Speakers Specifications & Comparison Specifications & Comparison 8 Head Units Feature Comparison DEH-P7950UB DEH-P6950IB DEH-P5950IB WMA/MP3 Players DEH-P4950MP DEH-P3950MP DEH-2950MP MULTI-CD CONTROL Scan (disc/track) CD pause Repeat M/D/T/I D/T/I D/T/I M/D/T/I M/D/T/I Random play Disc title memory (100 titles) (1) C D Text M/D/I M/D/I M/D/I M/D/I M/D/I List search (2) D ital compression D/T D/T D/T (2) D ynamic bass emphasis ITS (Instant Track Selection) CD PLAYER CD-R/RW playback WMA (Windows Media Audio) playback with WMA Tag MP3 playback with ID3 Tag i Tunes® AAC playback WAV file playback Folder/file list search (CD-ROM) 1-bit D/A Converters with 8× oversampling dital filter Track scan CD pause Repeat (CD-DA: disc/track, CD-ROM: file/folder) Random play Disc title memory (48 titles) CD Text List search Dital compression BMX (Bitmetric Equalizer) TUNER S upertuner® D IIID D IIID D IIID D IIID D IIID D IIID D IIID BSM (Best Stations Memory) Local seek tuning 24-station (18 FM/6 AM) presets 9 k/10 k Hz AM channel spacing switch AUDIO M OSFET 50 W × 4 (max.) 3 RCA pre-outs Front Rear Subwoofer 2 RCA pre-outs Front Rear/Front Subwoofer (selectable) RCA pre-out Rear Hh-voltage pre-out (V) 4 4 5-mode equalizer 3-band parametric equalizer Direct Sub Drive Subwoofer control Fader Electronic volume/balance controls Tone control SLA (Source level adjuster) Spectrum analyzer Level indicator Cellular mute GENERAL Rotary Commander P RM P RM P V P V P V P B/M/T V P B/M/T V Wireless remote controller 10 10 C C C C Face type Detachable Face Security Clock A E F E F P P P P Dot-matrix OEL (Organic EL) display Segmented OEL (Organic EL) display LCD display Adjustment System control terminal Multi-language display (English/Spanish/Portuguese) Source CD control (External unit control) Source TV control (analog tuner control) Source DVD control PB B PB B E MC E W E W E W E USB direct i Pod® direct connection i Pod® adapter ready E E USB adapter ready E E I P-Bus Bluetooth® adapter ready E E External unit control via IP-Bus AUX-in (with optional CD-RB10 and CD-RB20) Direct AUX-in 2 R 2 R 2 R 2 R 2 F F F (1) Requires use of CD text-ready Multi-CD player. In most sites in the market, a variable amount between $1 and $35 is charged for a single manual or circuit diagram. pioneer deh x1710ub deh x1750ub.

PIONEER Car Radio Stereo Audio Wiring Diagram (2) Requires use of dital compression and dynamic bass emphasis-ready Multi-CD player. PIONEER Car Radio Stereo Audio Wiring Diagram Autoradio connector wire installation schematic schema. PIONEER DEH-P80MP stereo wiring connector.

PIONEER DEH-P6000UB Service Manual free download, schematics. *Component Single-CD Player **Component Add-On DSP Unit Head Units Specifications Single-CD Player DEH-1950G DEH-P7950UB DEH-P6950IB DEH-P5950IB DEH-P4950MP DEH-P3950MP DEH-2950MP DEH-1950G CD PLAYER Frequency response [±1d B] Hz 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 S/N ratio [1k Hz, IEC-A Network] d B 94 94 94 94 94 94 94 Dynamic range [1k Hz] TUNER Frequency range FM d B MHz 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 AM [10 k Hz] k Hz 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 [9 k Hz] k Hz 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 FM usable sensitivity [75 , mono, S/N: 30 d B] d Bf 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8[0.7 V] 8[0.7 V] FM stereo separation [65 d Bf, 1k Hz] d B 45 45 45 45 45 45 45 AM usable sensitivity [S/N: 20 d B] AUDIO V 18 18 18 18 18 18 18 Max. PIONEER DEH-P6000UB. Please, do not make a copy of the downloaded manual and do not offer to sell it,

Download Pioneer service manuals, repair Power output 50 W × 4 50 W × 4 50 W × 4 50 W 4 50 W × 4 50 W × 4 50 W × 4 GENERAL Dimensions [W × H × D] DIN—Chassis mm 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 50 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 Nose mm 188 × 58 × 16 188 × 58 × 15 188 × 58 × 15 188 58 14 188 × 58 × 14 188 × 58 × 14 188 × 58 × 14 D—Chassis mm 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 50 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 Nose mm 170 × 45 × 16 170 × 46 × 15 170 × 46 × 15 170 46 14 170 × 48 × 14 170 × 47.4 × 14 170 × 47.4 × 14 *Component Single-CDPlayer **Component Add-On DSPUnit Power Amplifier Features Bridgeable 2/3/4-channel capability Bridgeable 1/2/3-channel capability Mono amplifier Variable LPF (40–240 Hz, –12 d B/oct.) LPF/HPF (80 Hz, –12 d B/oct.) for A and B channels LPF (80 Hz, –12 d B/oct.) Input level control (400 m V–6.5 V) Input level/gain control Low load impedance capability (4 ohm, 2–8 ohm allowable) CA input and output terminals RCA input terminals Screw-type speaker terminals Large screw-type power/ground terminals Speaker level input (1.6 V–26 V) ass Boost (50 Hz, 0/ 6/ 9/ 12 d B) PWM regulated power supply with MOSFET switching Hh-performance balanced isolator circuit Black heatsink with aluminum plate GM-6300F GM-4300F ( 2) (2) R ( 3) (3) B GM-5300T GM-3300T GM-7300M Power Amplifier Specifications Max. The list of Pioneer service manuals and Pioneer repair manuals available for download on Nodevice in PDF, archives with additional service documents as.

Pioneer DEH-3900PM Service Manual free download,schematics. Power output [14.4 V] GM-4300F GM-3300T GM-7300M 600W MAX. Now downloading freePioneer DEH-3900PM. 2006 Printed in Japan 1 2 3 4 SAFETY INFORMATION A This service manual is intended for qualified service.

Pioneer deh 1590r Free unlimited pdf search and download - PDFQueen GM-6300F • 60 W x 4 (4 Ω)/150 W x 2 (4 Ω)/ 75 W x 4 (2 Ω) (¡ÓÅѧ¢Ñºµ‹Íà¹×èͧ) • 120 W x 4 (4 Ω)/300 W x 2 (4 Ω) (¡ÓÅѧ¢ÑºÊÙ§ÊǾ ) GM -5300T 2-Channel Bridgeable Power Amplifier 760W MAX. Free unlimited pdf search and download. Your search - pioneer deh 1590r - did not match any pdfs.

PIONEER DEH-2950MP INSTALLATION MANUAL Pdf • 125 W x 2 (4 Ω)/380W x 1 (4 Ω)/ 190 W x 2 (2 Ω) (¡ÓÅѧ¢Ñºµ‹Íà¹×èͧ) • 250 W x 2 (4 Ω)/760 W x 1 (4 Ω) (¡ÓÅѧ¢ÑºÊÙ§ÊǾ ) • Bass Boost (50 Hz, 0/ 6/ 12 db) • ÁÕÃкºä¿¿‡ÒÊÓÃͧẺ PWM regulated ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ MOSFET Switching GM -7300M Mono Amplifier 800W MAX. View and Download Pioneer DEH-2950MP installation manual online. Installation Manual. DEH-2950MP Car Receiver pdf manual download.

Download free firmware for Pioneer DEH-4200SD - for your device. On our website - you can also read the instruction manual download Pioneer DEH-4200SD, by which can easily upgrade your mobile.

<i>Download</i> <i>pioneer</i> deh x1710ub deh x1750ub deh x1790ub crt5565 pdf.
<strong>PIONEER</strong> Car Radio Stereo Audio Wiring Diagram
<b>PIONEER</b> DEH-P6000UB Service <b>Manual</b> <b>free</b> <b>download</b>, schematics.
<em>Download</em> <em>Pioneer</em> service <em>manuals</em>, repair
<em>Pioneer</em> DEH-3900PM Service <em>Manual</em> <em>free</em> <em>download</em>,schematics.
<i>Pioneer</i> deh 1590r <i>Free</i> unlimited pdf search and <i>download</i> - PDFQueen
and is charged for a single manual or circuit diagram. pioneer deh x1710ub deh x1750ub.

<strong>PIONEER</strong> Car Radio Stereo Audio Wiring Diagram

PIONEER Car Radio Stereo Audio Wiring Diagram (2) Requires use of dital compression and dynamic bass emphasis-ready Multi-CD player. PIONEER Car Radio Stereo Audio Wiring Diagram Autoradio connector wire installation schematic schema. PIONEER DEH-P80MP stereo wiring connector.

<b>PIONEER</b> DEH-P6000UB Service <b>Manual</b> <b>free</b> <b>download</b>, schematics.

PIONEER DEH-P6000UB Service Manual free download, schematics. *Component Single-CD Player **Component Add-On DSP Unit Head Units Specifications Single-CD Player DEH-1950G DEH-P7950UB DEH-P6950IB DEH-P5950IB DEH-P4950MP DEH-P3950MP DEH-2950MP DEH-1950G CD PLAYER Frequency response [±1d B] Hz 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 5–20,000 S/N ratio [1k Hz, IEC-A Network] d B 94 94 94 94 94 94 94 Dynamic range [1k Hz] TUNER Frequency range FM d B MHz 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 92 87.5–108 AM [10 k Hz] k Hz 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 530–1,640 [9 k Hz] k Hz 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 531–1,602 FM usable sensitivity [75 , mono, S/N: 30 d B] d Bf 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8 [0.7 V] 8[0.7 V] 8[0.7 V] FM stereo separation [65 d Bf, 1k Hz] d B 45 45 45 45 45 45 45 AM usable sensitivity [S/N: 20 d B] AUDIO V 18 18 18 18 18 18 18 Max. PIONEER DEH-P6000UB. Please, do not make a copy of the downloaded manual and do not offer to sell it,

<em>Download</em> <em>Pioneer</em> service <em>manuals</em>, repair

Download Pioneer service manuals, repair Power output 50 W × 4 50 W × 4 50 W × 4 50 W 4 50 W × 4 50 W × 4 50 W × 4 GENERAL Dimensions [W × H × D] DIN—Chassis mm 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 50 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 Nose mm 188 × 58 × 16 188 × 58 × 15 188 × 58 × 15 188 58 14 188 × 58 × 14 188 × 58 × 14 188 × 58 × 14 D—Chassis mm 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 50 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 178 × 50 × 162 Nose mm 170 × 45 × 16 170 × 46 × 15 170 × 46 × 15 170 46 14 170 × 48 × 14 170 × 47.4 × 14 170 × 47.4 × 14 *Component Single-CDPlayer **Component Add-On DSPUnit Power Amplifier Features Bridgeable 2/3/4-channel capability Bridgeable 1/2/3-channel capability Mono amplifier Variable LPF (40–240 Hz, –12 d B/oct.) LPF/HPF (80 Hz, –12 d B/oct.) for A and B channels LPF (80 Hz, –12 d B/oct.) Input level control (400 m V–6.5 V) Input level/gain control Low load impedance capability (4 ohm, 2–8 ohm allowable) CA input and output terminals RCA input terminals Screw-type speaker terminals Large screw-type power/ground terminals Speaker level input (1.6 V–26 V) ass Boost (50 Hz, 0/ 6/ 9/ 12 d B) PWM regulated power supply with MOSFET switching Hh-performance balanced isolator circuit Black heatsink with aluminum plate GM-6300F GM-4300F ( 2) (2) R ( 3) (3) B GM-5300T GM-3300T GM-7300M Power Amplifier Specifications Max. The list of Pioneer service manuals and Pioneer repair manuals available for download on Nodevice in PDF, archives with additional service documents as.


Free download pioneer deh-1950g technical manual:

Rating: 100 / 100

Overall: 97 Rates
Опубликовано

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *